Un viatge planetari cap al meravellós món de la depuració de l’aigua

 

 

Dubtes y suggeriments

FCC Aqualia, S.A. (en endavant, Aqualia o l’organització), amb CIF núm. A26019992 i domicili social al c/ Federico Salmón, 13, Madrid, 28016, amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l’Aigua el proper 22 de març de 2017, organitza un concurs de dibuix (en endavant, el concurs) que es regirà d’acord amb aquestes bases legals (en endavant, les bases).

Concurs

El concurs organitzat per Aqualia consisteix en l’elaboració de dibuixos per part dels participants del concurs a través de la pàgina web www.missiodepuracio.cat (en endavant, la plataforma), on els nens i les nenes han de mostrar a les seves composicions com seria el seu planeta perfecte reflectint-hi què han après sobre la depuració i la reutilització fent ús dels diferents elements que posem a la seva disposició a la plataforma.
Posteriorment, un jurat avaluarà aquestes composicions per determinar els guanyadors de les diferents categories existents, sempre que compleixin el que es disposa a aquestes bases.

Durada del concurs:

El concurs és vàlid per a totes les creacions carregades a la plataforma des de les 00.00 hores (GMT+1) del dia 22/3/2017 fins a les 00.00 hores (GMT+1) del dia 23/5/2017. No s’acceptaran en el concurs les creacions pujades fora d’aquest termini.

Si per causes de força major o alienes al control d’Aqualia calgués ajornar o modificar la durada del concurs, o anul·lar-lo o repetir-lo, aquest fet es notificarà als participants a través de la plataforma o del correu electrònic.

Descripció dels participants

El concurs organitzat per Aqualia està destinat als participants següents:

 • De manera individual, els alumnes que en el moment de la celebració del concurs cursin 3r o 4t de primària als col·legis dels municipis on Aqualia gestiona el cicle integral de l’aigua.
 • De manera col·lectiva, les classes de 3r o 4t de primària de col·legis o centres docents situats en els municipis on Aqualia gestiona el cicle integral de l’aigua.

No es considerarà vàlida la participació en el concurs de persones físiques o centres docents que no compleixin els requisits indicats anteriorment.

Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i la submissió expressa de les decisions interpretatives que d’aquestes efectuï l’organització. Aqualia es reserva el dret a desqualificar els participants que les incompleixin i, especialment, qualsevol participació que vagi en contra d’aquestes bases.

Amb l’acceptació d’aquestes bases, els participants comprenen els seus termes i condicions i es comprometen a complir la normativa vigent que a aquest respecte pugui resultar d’aplicació, de manera que pel simple fet de participar en el concurs estan prestant el seu consentiment a sotmetre’s a les bases i a la legalitat de manera total i irrevocable.

La manifestació en contra per part del participant, independentment del moment en què es faci, implicarà l’exclusió automàtica del concurs i l’alliberament d’Aqualia de qualsevol compromís adquirit amb el participant.

Aquestes bases es troben a disposició de qualsevol persona que desitgi consultar-les a la plataforma (www.missiodepuracio.cat).

Condicions de participació

Per poder participar en el concurs, l’interessat ha d’accedir a la plataforma i seleccionar les diferents opcions de participació que s’ofereixen, és a dir, participació individual (alumne o alumna) o participació col·lectiva (classe de 3r o 4t de primària d’un col·legi o centre docent). En cas de participació col·lectiva, el representant d’aquesta ha d’incloure la informació sol·licitada per la plataforma abans d’iniciar l’elaboració del dibuix.

Posteriorment, el participant ha d’usar els mitjans que la plataforma posa a la seva disposició per elaborar una composició. Tot seguit, el participant ha de desar-la i posteriorment validar-la per garantir la seva participació al concurs. En el cas de participacions individuals, una vegada que s’ha desat la història i abans de procedir a la seva validació, la plataforma sol·licita informació pròpia del participant, així com l’adreça de correu electrònic dels seus pares o tutors legals amb la finalitat d’aconseguir la seva autorització per a la correcta participació en el concurs per part de l’alumne o alumna. Les composicions creades, ja sigui de manera individual o col·lectiva, no s’acceptaran al concurs si no inclouen la informació sol·licitada amb relació al col·legi o centre docent o a l’autorització dels pares o tutors si escau. Addicionalment, els pares o tutors també poden anar a les oficines d’Aqualia per atorgar l’autorització necessària perquè el menor participi en el concurs.

Un cop validades les històries, es publicaran a la plataforma, concretament a l’apartat Galeria, des d’on es podran compartir a les xarxes socials Facebook i Twitter.

El jurat decidirà els guanyadors segons els vots rebuts a la plataforma, la creativitat, l’originalitat i l’avinença amb el tema del concurs. Aquesta decisió serà inapel·lable i dependrà únicament del criteri del jurat.

Cal tenir en compte que les valoracions que es puguin fer de les històries a través de les diferents xarxes socials en què es poden compartir no tindran cap implicació en el desenvolupament del concurs. Facebook i Twitter no patrocinen, avalen, ni administren de cap manera el concurs, ni en cap cas estan associats a aquest.

Aqualia es reserva el dret de no lliurar el premi del concurs a qualsevol que intenti, o aconsegueixi, defraudar, alterar o inutilitzar el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del concurs.

Requisits de participació

La participació en el concurs és gratuïta, voluntària i està limitada a aquelles persones que compleixin tots els requisits que es detallen tot seguit:

 • Alumne o alumna que cursi 3r o 4t de primària en els col·legis dels municipis on Aqualia gestiona el cicle integral de l’aigua.
 • Classes de 3r o 4t de primària de col·legis o centres docents situats en els municipis on Aqualia gestiona el cicle integral de l’aigua.
 • Complir els requisits especificats a l’apartat Condicions de participació d’aquestes bases.
 • No usar la participació en aquest concurs per: (i) difondre idees polítiques o religioses, (ii) promoure injúries i/o calúmnies contra tercers, (iii) utilitzar llenguatge violent, obscè i ofensiu, (iv) publicar contingut diferent a la temàtica del concurs.

Comunicació de guanyadors

La comunicació dels guanyadors del concurs es durà a terme a partir del 12 de juny del 2017, a través dels mitjans següents:

 • Les oficines d’Aqualia en aquells municipis en els quals gestioni el cicle integral de l’aigua.
 • A través de la plataforma www.missiodepuracio.cat.
 • A través de la pàgina web d’Aqualia: www.aqualia.com.

Premis

10 premis individuals: cada guanyador rebrà una tauleta Samsung 7”.

1 premi col·lectiu per al col·legi guanyador del dibuix col·lectiu fet per una classe. Obtindrà com a premi una targeta de 1.000 € per a material educatiu.

250 càmeres digitals aquàtiques, una per a cada finalista.

Els premis abans esmentats no podran ser objecte de canvi o alteració a petició de cap dels guanyadors. Els premis seran lliurats exclusivament dins del període que determini l’organització.

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, Aqualia us informa que l’adreça de correu electrònic facilitada pel seu fill, filla o tutelat a través de la plataforma www.missiodepuracio.cat ha estat recollida amb l’única finalitat d’obtenir l’autorització que preveu l’esmentada llei per al tractament de les dades personals del menor de catorze anys. Així mateix, us informem i consentiu expressament com a pare/mare o tutor del menor participant en el concurs que les seves dades personals recopilades a través de la plataforma, així com les que s’obtinguin amb motiu del desenvolupament del concurs, siguin tractades amb les finalitats següents:

 • Gestionar la correcta participació en el concurs.
 • Tramitar el lliurament dels premis.
 • Difondre el concurs, els seus resultats i les històries per qualsevol mitjà de comunicació.

Així mateix, en cas que participeu en el concurs en qualitat de representant de la modalitat de participació col·lectiva, us informem que les vostres dades de caràcter personal seran utilitzades amb les finalitats indicades.

Per al bon desenvolupament del concurs, cal que les dades personals dels participants, recollides a través de la plataforma, així com les facilitades per al lliurament dels premis, siguin verídiques, completes i actuals, fet al qual es comprometen a través de l’acceptació d’aquestes bases. Si les dades de caràcter personal d’un guanyador del concurs fossin incertes, falses, incompletes o no actualitzades de manera que la identificació del guanyador resultés impossible per mitjans raonables, Aqualia es reserva el dret de desqualificar-lo del concurs, quedant lliure de tota responsabilitat al respecte.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, per sí mateix o en representació del participant del concurs, remetent un escrit amb la ref. "Protecció de dades" i adjuntant fotocòpia del DNI del titular de les dades, a la següent adreça postal: c. Federico Salmón, 13. 28016 Madrid o cursant la seva petició amb els mateixos requisits a través de protecciondedatos@fcc.es.

Mitjançant l’acceptació d’aquestes bases, els representants legals dels participants que resultin declarats guanyadors cedeixen a Aqualia, en exclusiva i amb facultat de cessió a tercers, els drets d’imatge que poguessin correspondre’ls com a conseqüència de la seva participació en el concurs i que podran ser objecte de comunicació pública a través de diversos mitjans de comunicació (pàgines web, xarxes socials, etc.).

A aquest efecte, el representant legal del participant atorga el seu consentiment per al tractament i cessió de les dades personals del menor, inclosa la imatge, per a les finalitats indicades a aquestes bases legals, així com per a la seva difusió a través de canals i mitjans diversos.

Drets de propietat intel·lectual

El participant garanteix que és l’únic titular dels drets de propietat intel·lectual de cadascuna de les històries que es presentin al concurs i es responsabilitza totalment que no existeixin drets de tercers en les històries presentades, així com de tota reclamació de tercers per drets d’imatge i/o de propietat intel·lectual.

Addicionalment, el participant cedeix a Aqualia els drets d’explotació i difusió de la fotografia a través de, sense caràcter limitador, mitjans de comunicació, exposicions, campanyes publicitàries, xarxes socials, pàgines web, etc. Així mateix, el participant cedeix a Aqualia els drets patrimonials que recauen sobre les històries sense limitació temporal i/o espacial.

Responsabilitats

Aqualia es reserva el dret d’anul·lar qualsevol participació o qualsevol participant si es tenen sospites d’una manipulació incorrecta de les dades o del concurs.

L’organització es reserva el dret a rebutjar o excloure de la participació al concurs qualsevol participant que no reuneixi els requisits descrits en aquestes bases i condicions de participació o que contravingui les normes o finalitat del concurs.

L’organització no es responsabilitza del mal funcionament de la plataforma, ni de les possibles pèrdues de dades per problemes de correu electrònic i/o pel mal funcionament d’Internet.

A més, l’organització exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota natura que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin ser deguts a l’ús indegut dels serveis i dels continguts per part dels usuaris i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota natura que puguin ser deguts a la suplantació de personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través de la plataforma.
Nul·litat
Si qualsevol previsió d’aquestes bases fos declarada, totalment o parcial, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només aquesta disposició o part de la disposició que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta les altres bases i tenint aquella disposició o la part d’aquella disposició que resulti afectada per no posada, llevat que, per resultar essencial a aquestes bases, hagués d’afectar de forma integral.

Jurisdicció i llei aplicable

Aquestes bases s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, ús o contingut de les bases, el participant i Aqualia renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, i se sotmetent a la jurisdicció i competència exclusiva dels jutjats i tribunals de Madrid.


 

Enlaira’t!
i comença el teu viatge planetari

 

Veure vídeo presentació